Polityka prywatności

INFORMACJA DLA KLIENTÓW SAGE PRO DAGMARA CHŁOPECKA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAGE PRO Dagmara Chłopecka z siedzibą w Nowej Soli, adres: ul. Wojska Polskiego 10/2, 67-100 Nowa Sól, NIP: 9251823459, e-mail: sagepro.nowasol@gmail.com, tel. 68 3872337.

2. Inspektorem ochrony danych w SAGE PRO Dagmara Chłopecka jest Pani Dagmara Chłopecka, adres e-mail: sagepro.nowasol@gmail.com.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

* kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczonymi przez nas usługami,

* obsługi handlowej oraz kontaktu zwrotnego,

* rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Państwa reklamacji,

* prowadzenia działań marketingowych własnych usług,

* dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,

* ewentualnej archiwizacji korespondencji

4. SAGE PRO Dagmara Chłopecka przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych:

* dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy),

* dane do wystawienia faktury dla osoby fizycznej (imię i nazwisko, adres zamieszkania),

* imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e-mail służbowy.

5. Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w SAGE PRO Dagmara Chłopecka przez okres wzajemnej aktywności handlowej i serwisowej, nie krócej niż przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

* prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,

* prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

* prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać abyśmy je usunęli),

* prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (powinien Pan/Pani wskazać nam szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie

przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)

* prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

prawo do przenoszenia danych

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług handlowych i serwisowych oferowanych przez SAGE PRO Dagmara Chłopecka. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. b RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane (w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usługi na Pani/Pana rzecz) producentom kas fiskalnych: ZUK ELZAB, COMP SA, DATECS, POSNET, EMAR, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony SAGE PRO Dagmara Chłopecka.

11. Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej możecie Państwo kierować do SAGE PRO Dagmara Chłopecka w formie: * elektronicznej na adres poczty e-mail: sagepro.nowasol@gmail.com

* pisemnej na adres: SAGE PRO Dagmara Chłopecka, ul. Wojska Polskiego 10/2, 67-100 Nowa Sól